Marriage Visa

การจดทะเบียนสมรสทีถูกต้องตามกฎหมายจะต้องทำกับทางการของไทยเท่านั้น การแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเป็นการสมรสที่ไม่สมบูรณ์ และจะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ HappyVisa(แฮปปี้วีซ่า) พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้ได้รับการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

การจดทะเบียนสมรสของชาวต่างชาติในประเทศไทยจะเป็นต้องมีการเตรียมเอกสารของชาวต่างชาติ โดยมีเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมดังต่อไปนี้

  1. รับรองหนังสือจากสถานทูตของคุณรับรองสถานะของคุณไม่ว่าจะเป็น โสด หย่าร้าง หรือ หม้าย
  2. การรับรองสถานะทางการเงินของของฝ่ายชาย
  3. ชื่อและที่อยู่ของ 2 คน เพื่ออ้างอิงสถานะภาพสมรส
  4. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสทั้งสอง

โดยเอกสารจะต้องได้รับการแปลและรับรองโดยผู้มีอำนาจ
การจดทะเบียนสมรสทีถูกต้องตามกฎหมายจะต้องทำกับทางการของไทยเท่านั้น การแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นไม่ถือว่าเป็นสมรสมี่สมบรูณ์ และจะไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

HappyVisa(แฮปปี้วีซ่า) นำเสนอบริการแบบครบวงจรที่สะดวกสบายและเป็นหนึ่งใน ติดต่อเรา! เราพร้อมที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ info@happyvisa.com

 

The legal registration must be done with Thai official only, traditional marriage is not considered as a legal marriage either in Thailand or abroad. The process can be time consuming if you do not prepare it right. HappyVisa is happy to be your best-man and assist you through your marriage.

Marriage in Thailand

In order to register your marriage in Thailand, Thai authority requires few documents from a foreigner.  The documents you require are as follow.

  1. Certify letter from your embassy, certify your status as a single, divorce, or widow.
  2. Certification of your financial status
  3. Name and address of 2 reference persons
  4. Photocopy of passport of the marriage couple

The documents need to be translated and certify by Thai authority.

The legal registration must be done with Thai official only, traditional marriage is not considered as a legal marriage either in Thailand or abroad.

 

HappyVisa offer you a convenient and one stop service. Contact us!! We are here to help.

For more information, please contact info@happyvisa.com