Travel the world

Print

International Package Tour (แพคเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ)

หลายๆท่านเลือกที่จะโปรแกรมท่องเที่ยวสำเร็จรูปในการเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไป หรือเราอาจจะไม่มีเวลาในการวางแนการเดินทางเอง ดังนั้นทาง HAPPY VISA จึงได้รวบรวมโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

VISA (วีซ่า)

วีซ่า เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะเดินเข้าประเทศต่างๆ อีกทั้งรวมการดำเนินการเตรียมเอกสารที่จำเป็น โดยทั่วไปวีซ่าจะออกโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งถึงแม้นว่าท่านจะสามารถเดินทางภายในกลุ่มเชงเก้นได้แล้วนั้น แต่แต่ละประเทศก็มีระเบียบการการขอวีซ่าที่แตกต่างกกันออกไป

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น

45293053_schengen_euro_466map

25 Schengen Countries
Austria Finland Iceland Malta Slovakia
Belgium France Italy Netherlands Slovenia
Czech Republic Germany Latvia Norways Spain
Denmark Greece Lithuania Poland Sweden
Estonia Hungary Luxembourg Portugal Switzerland

 

ประเทศอื่นๆ

United Kingdom United States of America (USA)      
         

 

Embassy (สถานทูตประเทศต่างๆ)

world375